بازسازی دست ( تاندون و اعصاب)

درمان تمامی بریدگی های تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست عمل جراحی است.

نکته مهم اینست که بریدگی هر کدام از این تاندون ها ممکن است ناکامل باشد. در این موارد بیمار میتواند بند مربوطه را خم کند ولی در صورت عدم درمان ممکن است پس از چند روز بریدگی ناکامل تاندون تبدیل به بریدگی کامل شده و توانایی خم شدن بند مربوطه از بین برود. پس در هر زخمی که در سطح کفی انگشتان یا کف دست و یا مچ دست بوجود میاید باید بیمار تحت عمل جراحی قرار گیرد.

در حین جراحی پزشک معالج داخل و عمق زخم را بطور کامل بررسی میکند. اگر بریدگی تاندون ناقص بوده و کمتر از 50 درصد کلفتی تاندو بریده شده باشد لبه بریدگی را صاف میکند تا به بافت های اطراف گیر نکند و در صورتیکه بریدگی بیش از 50 درصد باشد آنرا میدوزد.

دوختن تاندون فلکسور عمل جراحی بسیار مهم و دقیقی است بخصوص وقتی که بریدگی تاندون ها در ناحیه دوم کف دست باشد.

ناحیه دوم یا زون دوم کف دست به ناحیه ای اطلاق میشود که از وسط بند میانی هر انگشت شروع شده و تا مفصل متاکارپوفالانژیال همان انگشت یعنی حدودا یک سوم دیستال کف دست امتداد میابد. در ناحیه دوم تاندون های فلکسور از زیر پولی های مهمی عبور میکنند و اگر ترمیم جراحی آنها با کوچکترین خطایی همراه باشد ممکن است نتیجه درمان رضایت بخش نباشد.

همچنین در درمان بریدگی تاندون ها در این ناحیه انگشتانی که تاندون های آنها صدمه دیده اند باید تحت نظر یک فیزیوتراپ مجرب و با روش های مخصوصی حرکت داده شوند تا تاندون های ترمیم شده به یکدیگر و یا به پولی ها نچسبند.

 

اگر بریدگی تاندون ها در منطقه دوم باشد و بیمار بعد از 3-2 هفته دیر برای درمان مراجعه کند امکان ترمیم مستقیم دو سر تاندون وجود نداشته و پزشک معالج مجبور میشود تا از روش های پیچیده تری مانند پیوند تاندون استفده کند. در این موارد در صورتی که پولی ها هم آسیب شدید دیده باشند پزشک معالج مجبور میشود تا در یک مرحله پولی را ترمیم کند و پس از سه ماه با عمل جراحی دوم پیوند تاندونی را انجام دهد.

مسلما نتایج این اعمال جراحی تاخیری به خوبی جراحی هایی که بلافاصله بعد از پارگی تاندون انجام میشود نیستند پس ترمیم تاندون های فلکسور بخصوص در ناحیه دوم باید هر چه زودتر انجام شوند.

نکته مهم اینست که هر زخمی هر چند کوچک و حتی اگر به اندازه چند میلیمتر باشد میتواند به قدر کافی عمقی باشد بطوریکه بتواند به تاندون های فلکسور انگشت آسیب وارد کند. بیماری که دچار زخم سطح کفی انگشت و کف دست میشود نباید به سهولت از آن بگذرد و یا عدم حرکت انگشت را به حساب درد ناشی از زخم بگذارد و حتی اگر حرکات انگشت طبیعی هم باشد باید برای معاینه به پزشک مراجعه کند.

تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست با دو مکانیسم آسیب میبینند.

  • اصابت جسم تیز و برنده به سطح کفی انگشت و بریده شدن پوست و سپس بریده شدن تاندون فلکسور در عمق
  • کشیده شدن ناگهانی انگشت خم شده و در نتیجه کشیده شدن تاندون و بدنبال آن پاره شدن تاندون بدون اینکه جسم برنده ای به انگشت برخورد کند

بریدگی تاندون های فلکسور انگشتان دست

هر انگشت دست دو تاندون فلکسور یا خم کننده دارد. تاندون های فلکسور انگشتان که عضلات آن در ناحیه ساعد است به بند انگشتان چسبیده و با فعالیت آن بند های انگشت خم میشود. 

  • بریدگی های سطح کفی بند انتهایی انگشت میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور عمقی آن انگشت شود.
  • بریدگی سطح کفی بند میانی انگشت معمولا موجب پاره شدن هر دو تاندون فلکسور سطحی و عمقی میشود ولی میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور عمقی به تنهایی هم بشود.
  • بریدگی سطح کفی بند پرگزیمال انگشت معمولا موجب پاره شدن هر دو تاندون فلکسور سطحی و عمقی میشود ولی میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور سطحی انگشت به تنهایی هم بشود.
  • بریدگی های کف دست و یا مچ دست هم میوانند موجب پاره شدن تاندون های فلکسور سطحی و عمقی چند انگشت دست با هم بشود.

 
وقتی تاندون فلکسور سطحی انگشت بطور کامل پاره میشود آن انگشت در این حالت قرار میگیرد

مهمترین علامت پاره شدن تاندون فلکسور عمقی هر انگشت اینست که بیمار نمیتواند بند انتهایی آن انگشت را بر روی بند میانی خم کند.

مهمترین علامت پاره شدن تاندون فلکسور سطحی هر انگشت اینست که بیمار نمیتواند بند میانی آن انگشت را بر روی بند پرگزیمال آن خم کند.

خم کردن بند پرگزیمال انگشت بر روی کف دست میتواند بدون دخالت تاندون های فلکسور سطحی و عمقی انگشت انجام شود.

This site is protected by wp-copyrightpro.com